ZARZĄD MALBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Malborku ogłasza przetargi nieograniczone na:


A. Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz przebudową instalacji gazowej (likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody) w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Przetarg I - w budynku przy ul. Stare Miasto 20 w Malborku;

2. Przetarg II - w budynku przy ul. Jasnej 5-6 w Malborku;

3. Przetarg III – w budynku przy ul. Jagiellońskiej 14 w Malborku

B. Przetarg IV - Wykonanie remontu (wymiany instalacji elektroenergetycznej zasilającej klatkę schodową nr 41 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza 41-42-43 Malborku wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy.

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie GZM, pok. nr 5 w godz. 10.00 – 12.00 po okazaniu dowodu bezzwrotnej wpłaty w wys. 80,00 zł + VAT (za każdy przetarg), której należy dokonać przelewem na konto MSM w PKO BP O /Malbork 08 1020 1778 0000 2502 0003 6848.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie na w/w konto wadium w kwotach:

- przetarg I – 5 500 zł,

- przetarg II – 4 000 zł,

- przetarg III – 1 500 zł,

- przetarg IV – 10 000 zł.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni do dnia 28. 01. 2020 r. do godz 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28. 01. 2020 r. o godz.:

- przetarg I – godz. 9:30

- przetarg II – godz. 10:00

- przetarg III – godz. 11:00

- przetarg IV – godz. 11:30

Pożądany termin wykonania zamówień - 31.07. 2020 r.

Wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków przetargu udziela Pani Aldona Łabiak, ul. Sienkiewicza 53, pokój nr 5, tel. (55) - 646-06-00 wew. 43 (od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 11:00) oraz Pani Beata Wesołowska, pokój nr 2, tel. (55) – 646-06-00 wewn. 44 (w czwartki i piątki – od 9:00 do 11:00).

MSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd MSM

Przetargi i komunikaty